Projecten

De Participatie Coach, jouw Eerste Hulp Bij Participatie

Heeft u een vraag over participatie? Zou u iets willen doen, stappen willen zetten, maar weet  u niet goed waar u moet beginnen? Neem gerust contact op met de Participatie Coach.

De coaches staan klaar voor alle bewoners uit Amsterdam West. Zij helpen bewoners op weg naar (meer) ‘meedoen’ in de samenleving. Dit kan zijn door bewoners op een cursus in een buurthuis te plaatsen, maar ook door samen te zoeken naar vrijwilligerswerk, een stage of een betaalde baan. Blik op Talent helpt personen om hun eigen talent en kwaliteit te ontdekken en dit in te zetten voor de buurt, de familie of om die te vertalen naar arbeidsparticipatie.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn de bewoners niet alleen welkom op het  kantoor in Bos en Lommer, maar werken de coaches ook op vindplaatsen in stadsdeel West. De Participatie Coach werkt ook in die gebieden nauw samen met de klantmanagers van DWI, zij kunnen personen doorverwijzen naar de Participatie Coach. Ook is de Participatie Coach regelmatig te vinden in die buurten voor presentaties en voorlichtingen.

Heeft u een vraag over participatie? Zou u iets willen doen, stappen willen zetten, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Neem gerust contact met ons op.

“De Participatie Coach vormt al sinds de oprichting van Blik op Talent de rode draad in ons werk.”

Rosa van Barschot, oprichter Blik op Talent

 

Achtergrondinformatie over de Participatie Coach

Het kerndoel van de Participatie Coach is het tot bloei laten komen van talent, door het coachen van personen die zich in een achterstandssituatie bevinden of het risico lopen om hierin te geraken. De Participatie Coach rust deze bewoners zodanig toe dat zij succesvol kunnen participeren in de maatschappij. Dit wordt gedaan in de vorm van training, coaching en eventueel ook door toeleiding naar (vervolg)scholing, vrijwilligerswerk, stageplekken of naar de arbeidsmarkt, met de focus op persoonlijke ambities, (her)ontdekken en verder ontwikkelen van talenten.

 

De praktijk van de Participatie Coach

De Participatie Coach is ruim 7 jaar actief en inmiddels een begrip in Stadsdeel West. De Participatie Coach motiveert, ondersteunt en coacht bij het streven naar bereiken van hun doel, uitgaande van individuele mogelijkheden en wensen. Het bevorderen van iemands eigen kracht staat hierin altijd centraal. Er wordt aansluiting gevonden bij het brede netwerk dat door de jaren heen, op wijkniveau, is opgebouwd binnen het sociaal domein. Ook kijkt Blik op Talent over de muren van welzijn heen en worden er relaties aangegaan met het midden- en kleinbedrijf, waardoor efficiënt kan worden geschakeld als het gaat om matching en duurzame plaatsing van werkzoekenden. Het werk van de Participatie Coach draagt bij aan het oplossen van diverse problematieken zoals gebrekkige gezondheid, schulden, eenzaamheid of problemen in de familiaire sfeer.

Het werk van de Participatie Coach begint met een persoonlijk gesprek, waarin de tijd wordt genomen en echt wordt geluisterd. Vervolgens gaat men aan de slag. Er worden geen vinkjes gezet in een prestatie meetsysteem, maar er wordt gekeken naar  waar er kansen liggen om talenten te ontwikkelen. Het lukt ons goed om matches te maken die duurzaam zijn. Blik op Talent bekijkt de bewoners vanuit een holistisch perspectief en let op veel details, zodat er effectief en duurzaam maatwerk geleverd kan worden.

 

Een greep uit de werkzaamheden

 • In het kader van de Jeugdwet heeft de Participatie-Coach een belangrijke signaleerfunctie in de wijk. 

 • De coach onderhoudt korte lijnen met netwerkpartners en kan waar nodig direct doorverwijzen of toeleiden naar een geschikt aanbod. 

 • Contacten met jeugdige bewoners jonger dan 26 jaar, worden gecheckt bij het Jongerenservicepunt. 

 • Kennisoverdracht vanuit de Participatie Coach naar overheden en organisaties, met betrekking tot de mogelijkheden die participatie biedt bij het oplossen van diverse problemen, zoals gezondheid, schulden, eenzaamheid of problemen in de familiaire sfeer. 

 • De Participatie Coach vestigt zich altijd op een goed bereikbare locatie. Spreekuren worden regelmatig en op diverse locaties gehouden. 

 • De Participatie Coach is alt,ijd op de hoogte van actuele mogelijkheden voor participatie. 

 • De Participatie Coach begeleid naar passend werk, vrijwilligerswerk en opleidingen. 

 • Individuen uit diverse culturele groepen met elkaar verbinden en tegelijkertijd hun competenties vergroten ten behoeve van hun participatie door middel van werk of vrijwilligerswerk. 

 • In Amsterdam sluit de Participatie Coach nauw aan bij de basisvoorziening en de ambitie om een 
eenduidig aanbod van voorzieningen te creëren. 

 • Begeleiding en coaching op maat. Bijvoorbeeld door bewoners voor te bereiden op een 
sollicitatiegesprek. 

 • Groepsvoorlichting, informatie en advies op de volgende levensdomeinen: Participatie en vrijwilligerswerk, gezondheid en levenstijl?? lifestyle en over de wisselwerking tussen participatie en gezondheid, over schulden en het omgaan met geld en plannen. 

 • Biedt CHQ trainingen met als doel de deelnemers een beter inzicht te laten verkrijgen in hun
 competenties en gedrag (ook vanuit intercultureel oogpunt) te midden van groepsdynamiek en het kunnen maken van een vertaalslag naar doelen in de vorm van een persoonlijk actieplan.

 

Beoogde resultaten van de Participatie Coach

 • Vergroten van de participatie van de jeugd en volwassenen. 

 • Het bestrijden van eenzaamheid. 

 • Verbetering van de leefsituatie van mensen met meervoudige problemen. 

 • Versterking van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. 

 • Vergroting van actief burgerschap en deelname aan de civil society. 

 • Vermindering van armoede en sociale uitsluiting. 

 • Preventie en tijdige signalering van knelpunten of problemen. 

 • Versterken van sociale cohesie, ontmoeting in de wijk, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. 

 • Versterken van een positief pedagogisch klimaat. 

 • Bevorderen van integratie en sociale cohesie. 

 • Benadrukken van de relatie tussen participatie en gezondheid. 

 • Actieve samenwerking met huisartsenpraktijken. 

 • Aandacht voor lifestyle en het versterken van de informele zorg structuur. 


 

Samenwerkingen

De Participatie Coach werkt nauw samen met beleidsadviseurs, klantmanagers WPI, professionals uit het maatschappelijke middenveld, partners uit het wijkzorgnetwerk, ouder- en kind adviseurs en oudercontactfunctionarissen, Samen Doen, vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers, jongerenwerkers en met bewoners. De Participatie Coach deelt kennis, expertise en ontsluit het netwerk tussen partijen in het zorgdomein (wijkverpleging, het maatschappelijk werk en de huisartsen).  Het doel daarvan is om psychosomatische klachten van patiënten te reduceren door eenzaamheid te doorbreken en zo zwaardere zorgvragen te voorkomen.

In het kader van de Jeugdwet werkt de Participatie Coach ook samen met het Jongeren Servicepunt (JSP), Spirit jeugd en opvoedhulp, Altra onderwijs en jeugdhulp, de OKC’s in Amsterdam Oud West, de Baarsjes en Bos en Lommer.

Image Gallery