Projecten

Participatiecoach

Het kerndoel van de Participatiecoach is het tot bloei laten komen van talent, door het coachen van bewoners uit Amsterdam West, die zich graag persoonlijk verder willen ontwikkelen, maar niet zo goed weten hoe. De participatiecoach helpt de bewoners op weg,  rust hen zodanig toe dat zij succesvol en duurzaam kunnen participeren in de maatschappij. Hoe? In de vorm van training, coaching veelal in combinatie met duurzame toeleiding naar (vervolg)scholing, vrijwilligerswerk, stageplekken of de arbeidsmarkt. Met de focus op persoonlijke ambities, (her)ontdekken en verder ontwikkelen van talenten.

Inmiddels is de Participatiecoach een bekend begrip in de verschillende wijken van Amsterdam West en daarbuiten. Een aanbod waarvan in toenemende mate gebruik wordt gemaakt, zowel op het kantoor in Bos en Lommer, als in de diverse gebieden. De Participatie Coach werkt in het maatschappelijke middenveld nauw samen met verschillende partners, zoals: het Buurtteam, het klantmanagement van de gemeente Amsterdam en UWV, partners van de Vrouwen Academie West, Taalaanbieders, Onderwijs en Jeugdhulpverlening. De samenwerking richt zich naast wederzijdse doorverwijzing, ook op uitwisseling van kennis en expertise. Tenslotte is de Participatie Coach regelmatig te vinden in de buurt voor presentaties en voorlichtingen.

Voor wie is de participatie coach?

Alle bewoners in Amsterdam West.

Hoe ziet het project er uit?

Tijdens de intake wordt bepaald welk persoonlijk actieplan wordt ingezet. Een maatwerk plan met als doel toeleiding naar een passende vorm van participatie.

Wanneer en waar vindt dit project plaats?

Doorlopend

Wie is het contactpersoon van dit project?

Heeft u een vraag over participatie?  Neem gerust contact met ons op. 

Andere projecten

Organisatie ontwikkeling

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere

DigiTAALent

De digitalisering van de moderne samenleving zorgt voor mooie kansen, maar helaas ook voor uitsluiting van mensen die niet in

Talentmakelaar

De Talentmakelaar verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van de versterking van de dragende samenleving. Voor een sterke en