Projecten

Kans op Werk

De doelstelling van het project ‘Kans op werk’ is samengevat: toeleiding van klanten activering West via training en coaching naar een reguliere arbeidsplek. Mocht dit niet meteen lukken, wordt er geïnvesteerd in de fase voorafgaand aan regulier werk: toeleiding naar een passende participatieplek, waar taal-, sociale- en werknemersvaardigheden worden versterkt. Een belangrijke succesfactor van dit project is de integrale empowerment methodiek, gericht op het bevorderen van gezondheid in een breed kader: financieel, mentaal, fysiek, medisch, sociaal en cultureel. Samengevat blijft de focus liggen op de deelnemer en de mogelijkheden die er zijn om te blijven groeien en vindt duurzame matching plaats door koppeling van individuele profielen aan plekken in het netwerk die hier nauw op aansluiten.

Voor wie?  

Klanten Activering woonachtig in West, tussen 27 en 67 jaar oud, taalniveau minimaal A2.

Hoe ziet het project er uit?

Het klantmanagement WPI meldt aan voor een intakegesprek. In dit gesprek worden wensen, talenten en ambities in kaart gebracht. Het resultaat hiervan vormt de basis van het vervolg: training en persoonlijke begeleiding op maat. Na de training weten deelnemers goed wat zij willen, waar talenten liggen en hoe zij deze moeten en kunnen inzetten. Verder zijn zij goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hebben zij hun werknemers-, presentatie- en sollicitatievaardigheden versterkt. De nadruk ligt op het leren door doen, waarmee benodigde kennis direct in de praktijk wordt toegepast en beklijft. De doorlooptijd van de training bedraagt per groep 18 weken.

De begeleiding bestaat voornamelijk uit 1 op 1 gesprekken, gericht op het samen kijken naar mogelijkheden in de toekomst, hoe iemand zichzelf wil en kan ontwikkelen richting regulier werk of voorliggende vorm van participatie. Tijdens de begeleiding wordt aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkelvraagstukken in relatie tot het trainingsaanbod en de te zetten vervolgstappen: het vinden van regulier werk of een passende en duurzame participatieplek, aansluitend bij de wensen en behoefte van de deelnemers, waar zij hun talenten en kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen en de stap naar regulier werk gaan zetten. 

Waar en wanneer ?

Op verschillende locaties, na aanmelding door klantmanager.

Contact

Vragen over Kans op Werk? Neem dan contact op via 085-1045900 of info@blikoptalent.nl.

Andere projecten

Organisatie ontwikkeling

Vanuit sociale betrokkenheid ontstaan er burgerinitiatieven, stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Elk levert op zijn eigen manier een bijdrage aan een betere

Participatiecoach

Het kerndoel van de Participatiecoach is het tot bloei laten komen van talent, door het coachen van bewoners uit Amsterdam

DigiTAALent

De digitalisering van de moderne samenleving zorgt voor mooie kansen, maar helaas ook voor uitsluiting van mensen die niet in

Talentmakelaar

De Talentmakelaar verbindt bedrijven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van de versterking van de dragende samenleving. Voor een sterke en